top of page

Privacyverklaring
CMF-Nederland

CMF Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, abonnees van ons kwartaalblad IDDG en deelnemers aan onze activiteiten verstrekte persoonlijke informatie en

  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website (www.cmf-nederland.nl).

 

Verwerking van persoonsgegevens en delen met derden

CMF Nederland houdt een ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van abonnees van ons kwartaablad IDDG worden bijgehouden. Daarnaast worden er ook persoonsgegevens bijgehouden van deelnemers aan onze activiteiten (o.a. conferenties en cursussen).

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres ) en bankgegevens om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap, abonnement of deelname aan activiteiten. Bij geaccrediteerde activiteiten registeren wij (indien van toepassing) ook uw BIG-nummer. Daarnaast wordt uw fase van studie, opleiding of specialisatie bijgehouden om onze diensten gerichter te kunnen aanbieden.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of op een aanmeldingsformulier wanneer u zich aanmeldt als lid of deelnemer aan een van onze activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken die we ons als vereniging tot doel hebben gesteld.

 

Fellowship

Fellowship is een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Dat houdt in dat we het als CMF Nederland belangrijk vinden om mensen met elkaar in contact te brengen als daar behoefte aan is. Daarbij worden in principe alleen vragen van andere leden in behandeling genomen (bijvoorbeeld stageplek voor student-lid of het opzetten van een artsenkring door een lid). Uitzondering hierop zijn vragen van buitenaf die direct aansluiten bij de doelstelling van onze vereniging (denk aan vragen uit de media of politiek voor een bijdrage). Hierbij worden persoonlijke gegevens alleen verstrekt nadat daar door u voor dat doel toestemming is verleend.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail (info@cmf-nederland.nl) doorgeven aan de administratie van CMF Nederland. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. CMF Nederland is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van CMF Nederland (De Molen 24, 3994 DB  Houten).

 

E-mail

Wanneer u lid bent, wordt u met name via de e-mail op de hoogte gehouden van ons werk en activiteiten. Wenst u geen berichten van ons te ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van CMF Nederland (info@cmf-nederland.nl).

Publicaties in IDDG

Wanneer u kopij instuurt voor ons kwartaalmagazine is dit voor iedereen die de website bezoekt te lezen aangezien alle nummers integraal worden gepubliceerd op de website.

 

Beveiliging

CMF Nederland neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.


CMF Nederland houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze administratie via info@cmf-nederland.nl.

 

Versie 14 februari 2024

bottom of page