top of page

Statuten van CMF Nederland

Naam, zetel en duur

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Christian Medical Fellowship Nederland, afgekort met CMF Nederland, en is gevestigd te Houten, zie registratie bij de Kamer van Koophandel.
De vereniging is voortzetting van de Protestants Christelijke Artsen Organisatie, opgericht op 19 november 1955, en wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.

Grondslag, visie en missie

Artikel 2.

De grondslag van de vereniging is Gods openbaring in Christus, zoals deze in de Bijbel tot ons komt.
De visie van de vereniging is, dat het geloof in Jezus Christus inspiratiebron is voor de persoon en het werk van de arts.
De missie van de vereniging is haar leden door middel van onderlinge ontmoeting, bezinning en verdieping toe te rusten om zowel in hun beroep als daarbuiten aan haar visie inhoud te geven. De vereniging ziet het ook als haar missie om te participeren in de internationale christelijke medische gemeenschap.

Artikel 3.
De vereniging tracht haar missie inhoud te geven door:

 1. het houden van algemene vergaderingen;

 2. het uitgeven van publicaties;

 3. alle andere wettige middelen, die voor de missie van de vereniging dienstig zijn.

Leden en donateurs

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn: zij die kunnen instemmen met de grondslag, visie en missie van de vereniging.

 2. Leden kunnen worden onderscheiden in: gewone leden, buitengewone leden en ereleden.

 3. Als gewone leden kunnen worden aangenomen artsen en studenten in de geneeskunde.

 4. Als buitengewone leden kunnen worden aangenomen beoefenaars van aan de geneeskunde verwante beroepen.

 5. Als ereleden kunnen worden benoemd personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de vereniging.

 6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 7. Buitengewone leden, gewone leden en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die aan hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 5.

 1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.

 2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die aan hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.

 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap van gewone leden, buitengewone leden en ereleden eindigt:

  • door overlijden van het lid;

  • door opzegging van het lid;

  • door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

  • door royement; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 2. Over opzegging namens de vereniging en royement, alsmede de datum van ingang daarvan beslist het bestuur, dat daarvan aan het lid schriftelijk kennis geeft. Binnen een maand nadat het lid kennis heeft genomen van het besluit van het bestuur tot opzegging of royement heeft deze het recht van beroep op de algemene vergadering. Dit beroep zal dan behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

 3. Indien opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt voor één oktober van het lopende boekjaar, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het lopende boekjaar; indien op een later tijdstip wordt opgezegd, wordt aan het einde van het daaraanvolgende boekjaar het lidmaatschap beëindigd.

 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

Rechten en verplichtingen leden en donateurs

Artikel 8.

 1. De gewone leden, buitengewone leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden betalen geen contributie.

 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, waarvan tenminste één student-lid, en wordt uit en door de gewone leden in een algemene vergadering benoemd.

 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur. Deze voordracht wordt opgemaakt door het bestuur en gelijktijdig met de agenda voor de ledenvergadering aan de leden toegezonden. De voordracht kan door tenminste vijf leden worden aangevuld met een of meer andere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van de aanvulling van de voordracht onverwijld kennis geeft aan alle leden.

Artikel 10.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredend lid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

  • door overlijden;

  • door beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

  • door bedanken.

Artikel 11. 
De voorzitter van het bestuur wordt in functie gekozen.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan en vervangers.

Bevoegdheden van bet bestuur.

Artikel 12.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

 2. Het bestuur blijft tot handelen bevoegd ook al is het volgens het in deze statuten bepaalde niet voltallig.

 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen die het door de algemene vergadering vastgestelde bedrag of waarde te boven gaan. Op het ontbreken van deze goedkeuring en die in het vorige lid bedoeld kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

  • hetzij het hele bestuur;

  • hetzij de voorzitter en secretaris tezamen -of bij hun afwezigheid door hun plaatsvervangers.

 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden of aan derden om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Rekening en verantwoording van het bestuur

Artikel 13.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december, en is gelijk aan het boekjaar.

 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit altijd haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van genoemde termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van bet bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van bet bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 6. De last van de commissie kan altijd door de algemene vergadering warden herroepen, maar alleen door de benoeming van een andere commissie.

 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 14.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  • het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

  • de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

  • voorziening in eventuele vacatures;

  • voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep voor de vergadering.

 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

 4. Verder is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in een veel gelezen landelijk dagblad.

Artikel 15.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de gewone leden, de buitengewone leden, de ereleden en de donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

 3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gevolmachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

 4. De voorzitter, of bij zijn ontstentenis zijn plaatsvervanger, leidt de vergaderingen.

Artikel 16.

 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de voorgedragen kandidaten.
  Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 6. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van bet bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen - waaronder begrepen een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift over het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproep geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden vo1gens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproep bedraagt tenminste zeven dagen.

 2. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

Statutenwijziging

Artikel 18.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 2. Zij die de oproep tot de algemene vergadering tot behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 4. Een statutenwijziging treedt in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

 5. Het bestuur van de vereniging is verplicht op het kantoor van het openbaar handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen het gebied waarin de vereniging haar zetel heeft, neer te leggen:

  • een authentiek afschrift van de akte waarin de wijziging van de statuten is opgenomen, en

  • de gewijzigde statuten.

Ontbinding

Artikel 19.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

 2. Het na vereffening aanwezige batig saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder lid ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 3. De vereffenaars zorgen er voor, dat de ontbinding van de vereniging ingeschreven wordt in het register als bedoeld in het laatste lid van het vorige artikel.

 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar, dan wel een andere (rechts-)persoon, aan te wijzen door de vereffenaars.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

bottom of page