top of page
Arts en Patiënt

Missionaire betrokkenheid

CMF Nederland is als organisatie van christelijke artsen primair gericht op de ondersteuning en toerusting van de eigen leden om inhoud, handen en voeten te geven aan het geloof in Jezus Christus in hun werk en daarbuiten. Daarnaast zien wij als deel van onze missie de participatie in de internationale christelijke medische gemeenschap.

Dit levert soms een dilemma op tussen aan de ene kant onze primaire focus op Nederland en de eigen leden, en aan de andere kant de verwachtingen jegens ons op internationaal gebied.

Wij constateren als CMF Nederland namelijk dat er vaak een beroep op ons wordt gedaan voor ondersteuning van internationaal georiënteerde initiatieven. Vaak betreft dit een vraag om financiële ondersteuning; het kan echter ook een vraag in het kader van netwerk oid zijn. In het licht van het genoemde dilemma lijkt het ons goed om heldere richtlijnen en toezeggingen op het gebied van internationale ondersteuning te formuleren.

Deze notitie is de versie van 10 april 2017.

1 Netwerkfunctie en informatievoorziening
(vastgesteld 19 februari 2017)

CMF Nederland is bereid om medische studenten te ondersteunen in het organiseren van een buitenlandse stage, en om artsen te ondersteunen bij het organiseren van een periode van werk in het buitenland (bijvoorbeeld als tropenarts). Deze ondersteuning ligt op het gebied van informatie en networking.

Ten aanzien van informatie: CMF UK beschikt over veel informatie en veel ervaring met betrekking tot het ondernemen van medisch werk in het buitenland. CMF Nederland kan naar deze informatie verwijzen. Nuttige informatie bij de voorbereiding hiervoor vind je in twee files van CMF UK: Off the beaten track en Short-term medical work.

Ten aanzien van networking: CMF Nederland kan een pool opstellen van tropenartsen en oud-tropenartsen, die als vraagbaak en gids kunnen fungeren, en waarschijnlijk nog connecties in het beoogde gebied hebben. Daarnaast houdt CMF Nederland de connecties met andere ICMDA-leden in stand.

CMF Nederland treedt uitdrukkelijk niet op als uitzendende organisatie of financiële achterban.

 

2 Selecte partnerships (periode 2020-2023)

De kaart van zendingsactiviteiten is sinds de vorige eeuw behoorlijk veranderd. Zending wordt niet langer gedomineerd door grote organisaties met een trouwe achterban; er zijn tal van nieuwe, kleine organisaties en veel individuele enthousiastelingen die allemaal op zoek zijn naar financiële ondersteuning. Vaak krijgt CMF Nederland van deze goede initiatieven een vraag voor financiële ondersteuning.

Om een helder beleid hierin te voeren is ervoor gekozen om periodiek een aantal organisaties te kiezen die voor een vastgestelde tijd door CMF Nederland financieel ondersteund worden voor een vast bedrag per jaar. Deze organisaties moeten in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: opereren op christelijke grondslag en medisch werk verrichten. Voor de komende drie jaar is ervoor gekozen om het werk van Jan en Tabitha Kievit in Senegal en het werk van Rick Paul voor ICMDA in regio Euresia te ondersteunen, voor 1000 euro per jaar. Daarnaast wordt geld gereserveerd om het voor studenten mogelijk te maken het ICMDA wereldcongres in 2023 te bezoeken. 

 

3 Sponsoring deelname aan ICMDA activiteiten
(vastgesteld 10 april 2017)

In het kader van onderhouden van de banden met ICMDA(-leden), is het belangrijk dat leden van CMF Nederland deelnemen aan internationale activiteiten van ICMDA(-leden). Tevens zijn veel van deze activiteiten waardevol in de motivatie en toerusting van leden van CMF Nederland om als christen-arts te functioneren, en om een actieve bijdrage te leveren aan CMF Nederland. Dit bevordert de ontwikkeling zowel van het individuele lid, als van de vereniging als geheel.

 

Naast de jaarlijkse bijdrage aan ICMDA sponsort CMF Nederland zijn leden om aan ICMDA activiteiten en conferenties deel te nemen. Hieraan stellen we de volgende criteria, overigens zonder dat aan voldoen eraan rechten kunnen worden ontleend.

Criteria activiteit

 • De activiteit moet georganiseerd zijn onder de vlag van ICMDA of een ICMDA-lid organisatie

 • De activiteit vindt in het buitenland plaats. (activiteiten in eigen land komen niet via deze route in aanmerking voor sponsoring)

 • De activiteit is aangekondigd als internationaal gericht of is expliciet opengesteld voor artsen/studenten uit andere landen. (deelname aan een nationale conferentie geschied op eigen initiatief en wordt niet gesponsord)

 • De activiteit heeft als doel deelnemers toe te rusten in het christen-arts zijn en/of een actieve rol op zich te nemen binnen de eigen ICMDA vereniging.

Criteria deelnemers

 • Alleen leden die actief zijn binnen CMF Nederland of de studententak hiervan, of die dit serieus overwegen, komen in aanmerking voor sponsoring. (dit is deels tegenprestatie, bedragen voor sponsoring moeten verantwoord kunnen worden)

 • Het maximaal aantal te sponsoren personen is afhankelijk van het belang van de activiteit en bovendien van de beschikbare middelen.

Aanvullende voorwaarden

 • Het gesponsorde bedrag bedraagt maximaal €200 per persoon per activiteit (het bedrag moet wel een wezenlijk verschil op de totale kosten kunnen maken, anders is sponsoring weinig zinvol; anderzijds moet het totaalbedrag aan sponsoring over het jaar te verantwoorden zijn)

 • De deelnemer kan vragen om ofwel (een deel van) de reiskosten te sponsoren, ofwel (een deel van) de inschrijvingskosten – tot het maximaal toegestane bedrag. Een combinatie van reis- en inschrijvingskosten kan eventueel ook.

 • Als tegenprestatie brengt de deelnemer verslag uit van de activiteit (mondeling op een thema-avond of conferentie of schriftelijk in IDDG).

 • Sponsoring dient tijdig vóór aanvang van de activiteit schriftelijk (via de mail) aangevraagd te worden, zodat er tijd is om te toetsen of de activiteit voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 • Sponsoring geschied in principe als restitutie – voordat het te sponsoren bedrag overgemaakt wordt, dient de deelnemer een bewijs van betaling/deelname te overleggen.

 

4 Verhouding met ICMDA en door ICMDA opgezette projecten (wordt later besproken)

CMF Nederland draagt jaarlijks zo’n €5.000 bij aan ICMDA Internationaal. Verder is de betrokkenheid bij ICMDA Internationaal vanuit ons beperkt, net als bij veel andere Europese landen. Daar tegenover staat dat wij verantwoordelijk gehouden (lijken te) worden voor het uitvoeren van beleid dat door een beperkt aantal leden/hoger in de hiërarchie wordt besloten. Hierbij speelt mee dat de afspraken over en consequenties van het ICMDA lidmaatschap niet altijd even helder zijn.

De vraag is of de betrokkenheid en invloed vanuit ons en andere Europese landen groter zou moeten worden en hoe, in welke vorm. Wellicht is een democratischer en meer bilaterale samenwerking (zie punt Adoptie Eurasia-lid land) effectiever.

Voor nu is de eerste stap het verhelderen van de rechten en plichten van het ICMDA lidmaatschap. Dit is een openstaand actiepunt.

 

5 Deelname Continuous Education Missionary MD’s (wordt later besproken)

CMDA (VS) organiseert vanuit Bristol (VS) 2-weekse CE congressen voor (Amerikaanse en lokale) zendingsartsen die in afgelegen gebieden in Azië en Afrika werken om hen in staat te stellen hun bijscholingspunten te halen. Dat is een enorm circus waarbij de (vrijwel altijd aan academische ziekenhuizen verbonden) docenten veelal op eigen kosten invliegen en hun bijdrage leveren. Uit Nederland afkomstige tropenartsen worden alleen toegelaten als ze aan bepaalde criteria voldoen. Hierin zou CMF-Nederland een bemiddelende en ook faciliterende rol kunnen spelen. Mogelijk ook door tijdens zo'n congres een inhoudelijke bijdrage te leveren, mocht daar behoefte aan zijn.

 

Voor nu is de eerste stap het verhelderen van de stand van zaken ten aanzien van deelname van Nederlandse artsen en wat de mogelijkheden hierin zijn. Dit is een openstaand actiepunt.

 

6 Adoptie Eurasia-lid land (wordt later besproken)

Wij constateren dat ICMDA-lid landen in Oost-Europa weliswaar veelal grote studentenbewegingen en levendige conferenties hebben, maar financieel en organisatorisch vaak behoefte hebben aan ondersteuning. Overigens geldt dit ook voor bepaalde West-Europese landen (België, Frankrijk, Italië). Er wordt wel voor gepleit om voort te bouwen op eerder opgedane ervaring in bilaterale samenwerking, wat een win-win situatie voor beide landen op zou kunnen leveren.

Een dergelijke samenwerking vereist wel afspraken rondom tijd, inzet en doelen, onderbouwd door een weloverwogen strategie en het liefst voortbouwend op eerdere samenwerking/contacten.

 

Een eerste stap hierin is uiteraard het bepalen of bilaterale samenwerking inderdaad een actuele wens is binnen de Eurasia-regio, en welke landen hier interesse in zouden hebben.

 

Dit is een punt dat nog door het bestuur besproken moet worden, geen afgesproken beleid.

 

Actiepunten bij de bovenstaande punten die overigens deels nog open staan
 • 1a. Lijst opstellen met ex-tropenartsen die willen adviseren

 • 1b. Informatie van CMF-UK / CMDA-US bundelen (mn links) op 1 A-4

 • 2a. Opstellen beleidscriteria voor ondersteuning (doel, ijkpunten, evaluaties)

 • 2b. Vaststellen van bedragen, termijnen, wijze van verantwoording

 • 2c. Opstellen pro-forma overeenkomst (gever/ontvanger)

 • 2d. Aankondiging website/ IDDG-rubriek

 • 3a. Mogelijkheid tot sponsoring verwoorden op de website

 • 4a. Verhelderen van de huidige rechten en plichten van het ICMDA lidmaatschap

 • 5a. Huidige stand van zaken in deze samenwerking verhelderen

 • 5b. Peilen welke ruimte er is voor verdere betrokkenheid van CMF Nederland (deelname van (tropen)artsen als participanten en specialisten als facilitators)

 • 5c. Oriënteren op mogelijke volgende stappen/concrete invulling

 • 6a. Overleg met Rick Paul in hoeverre bilaterale samenwerking tussen landen binnen de Eurasia-regio een actuele wens is en toekomst heeft

 • 6b. Identificeren of er een Eurasia-lid land is met interesse in bilaterale samenwerking met Nederland.

bottom of page